حمایت از گنج نما
 

گریبان چاک و بی فکر رفو زیست

گریبان چاک و بی فکر رفو زیست

نمی دانم چسان بی آرزو زیست

نصیب اوست مرگ ناتمامی

مسلمانی که بی «الله هو» زیست