حمایت از گنج نما
 

حق آن ده که « مسکین و اسیر» است

حق آن ده که « مسکین و اسیر» است

فقیر و غیرت او دیر میر است

بروی او در میخانه بستند

در این کشور مسلمان تشنه میر است