حمایت از گنج نما
 

دگر پاکیزه کن آب و گل او

دگر پاکیزه کن آب و گل او

جهانی آفرین اندر دل او

هوا تیز و بدامانش دو صد چاک

بیندیش از چراغ بسمل او