حمایت از گنج نما
 

به چشم او نه نور و نی سرور است

به چشم او نه نور و نی سرور است

نه دل در سینهٔ او ناصبور است

خدا آن امتی را یار بادا

که مرگ او ز جان بی حضور است