حمایت از گنج نما
 

ملوکیت سراپا شیشه بازی است

ملوکیت سراپا شیشه بازی است

ازو ایمن نه رومی نی حجازی است

حضور تو غم یاران بگویم

به امیدی که وقت دل نوازی است