حمایت از گنج نما
 

به چشمش وانمودم زندگی را

به چشمش وانمودم زندگی را

گشودم نکته فردا و دی را

توان اسرار جانرا فاش تر گفت

بده نطق عرب این اعجمی را