حمایت از گنج نما
 

دگرگون کرد لادینی جهان را

دگرگون کرد لادینی جهان را

ز آثار بدن گفتند جان را

از آن فقری که با صدیق دادی

بشوری آور این آسوده جان را