حمایت از گنج نما
 

فقیران تا به مسجد صف کشیدند

فقیران تا به مسجد صف کشیدند

گریبان شهنشاهان دریدند

چو آن آتش درون سینه افسرد

مسلمانان به درگاهان خزیدند