حمایت از گنج نما
 

بدست می کشان خالی ایاغ است

بدست می کشان خالی ایاغ است

که ساقی را به بزم من فراغ است

نگه دارم درون سینه آهی

که اصل او ز دود آن چراغ است