حمایت از گنج نما
 

نگهبان حرم معمار دیر است

نگهبان حرم معمار دیر است

یقینش مرده و چشمش به غیر است

ز انداز نگاه او توان دید

که نومید از همه اسباب خیر است