حمایت از گنج نما
 

ز سوز این فقیر ره نشینی

ز سوز این فقیر ره نشینی

بده او را ضمیر آتشینی

دلش را روشن و پاینده گردان

ز امیدی که زاید از یقینی