حمایت از گنج نما
 

درون ما بجز دود نفس نیست

درون ما بجز دود نفس نیست

بجز دست تو ما را دست رس نیست

دگر افسانه غم با که گویم؟

که اندر سینه ها غیر از تو کس نیست