حمایت از گنج نما
 

نم و رنگ از دم بادی نجویم

نم و رنگ از دم بادی نجویم

ز فیض آفتاب تو به رویم

نگاهم از مه و پروین بلند است

سخن را بر مزاج کس نگویم