حمایت از گنج نما
 

به افرنگی بتان دل باختم من

به افرنگی بتان دل باختم من

ز تاب دیریان بگداختم من

چنان از خویشتن بیگانه بودم

چو دیدم خویش را نشناختم من