حمایت از گنج نما
 

نه با ملا نه با صوفی نشینم

نه با ملا نه با صوفی نشینم

تو میدانی که من آنم ، نه اینم

نویس «الله» بر لوح دل من

که هم خود را هم او را فاش بینم