حمایت از گنج نما
 

دل صاحبدلان او برد یا من؟

دل صاحبدلان او برد یا من؟

پیام شوق او آورد یا من؟

من و ملا ز کیش دین دو تیریم

بفرما بر هدف او خورد یا من؟