حمایت از گنج نما
 

مرا در عصر بی سوز آفریدند

مرا در عصر بی سوز آفریدند

بخاکم جان پر شوری دمیدند

چو نخ در گردن من زندگانی

تو گوئی بر سر دارم کشیدند