حمایت از گنج نما
 

من اندر مشرق و مغرب غریبم

من اندر مشرق و مغرب غریبم

که از یاران محرم بی نصیبم

غم خود را بگویم با دل خویش

چه معصومانه غربت را فریبم