حمایت از گنج نما
 

طلسم علم حاضر را شکستم

طلسم علم حاضر را شکستم

ربودم دانه و دامش گسستم

خدا داند که مانند براهیم

به نار او چه بی پروا نشستم