حمایت از گنج نما
 

درین عالم بهشت خرمی هست

درین عالم بهشت خرمی هست

بشاخ او ز اشک من نمی هست

نصیب او هنوز آن های و هو نیست

که او در انتظار آدمی هست