حمایت از گنج نما
 

بده او را جوان پاکبازی

بده او را جوان پاکبازی

سرورش از شراب خانه سازی

قوی بازوی او مانند حیدر

دل او از دو گیتی بی نیازی