حمایت از گنج نما
 

درین بتخانه دل با کس نبستم

درین بتخانه دل با کس نبستم

ولیکن از مقام خود گسستم

ز من امروز میخواهد سجودی

خداوندی که دی او را شکستم