حمایت از گنج نما
 

دلی برکف نهادم ، دلبری نیست

دلی برکف نهادم ، دلبری نیست

متاعی داشتم ، غارتگری نیست

درون سینهٔ من منزلی گیر

مسلمانی ز من تنها تری نیست