حمایت از گنج نما
 

چو رومی در حرم دادم اذان من

چو رومی در حرم دادم اذان من

ازو آموختم اسرار جان من

به دور فتنهٔ عصر کهن ، او

به دور فتنهٔ عصر روان من