حمایت از گنج نما
 

مسلمان تا بساحل آرمید است

مسلمان تا بساحل آرمید است

خجل از بحر و از خود نا امید است

جز این مرد فقیری دردمندی

جراحتهای پنهانش که دید است