حمایت از گنج نما
 

که گفت او را که آید بوی یاری؟

که گفت او را که آید بوی یاری؟

که داد او را امید نوبهاری؟

چون آن سوز کهن رفت از دم او

که زد بر نیستان او شراری؟