حمایت از گنج نما
 

بجلوت نی نوازیهای من بین

بجلوت نی نوازیهای من بین

بخلوت خود گدازیهای من بین

گرفتم نکته فقر از نیاگان

ز سلطان بی نیازیهای من بین