حمایت از گنج نما
 

بکوی تو گداز یک نوا بس

بکوی تو گداز یک نوا بس

مرا این ابتدا این انتها بس

خراب جرأت آن رند پاکم

خدا را گفت ما را مصطفی بس