حمایت از گنج نما
 

یکی بنگرد فرنگی کج کلاهان

یکی بنگرد فرنگی کج کلاهان

تو گوئی آفتابانند و ماهان

جوان ساده من گرم خون است

نگه دارش ازین کافر نگاهان