حمایت از گنج نما
 

بده دستی ز پا افتادگان را

بده دستی ز پا افتادگان را

به غیرالله دل نادادگان را

از آن آتش که جان من بر افروخت

نصیبی ده مسلمان زادگان را