حمایت از گنج نما
 

تو هم آن می بگیر از ساغر دوست

تو هم آن می بگیر از ساغر دوست

که باشی تا ابد اندر بر دوست

سجودی نیست ای عبدالعزیز این

بروبم از مژه خاک در دوست