حمایت از گنج نما
 

تو سلطان حجازی من فقیرم

تو سلطان حجازی من فقیرم

ولی در کشور معنی امیرم

جهانی کو ز تخم «لااله» رست

بیا بنگر به آغوش ضمیرم