حمایت از گنج نما
 

سراپا درد درمان ناپذیرم

سراپا درد درمان ناپذیرم

نپنداری زبون و زار و پیرم

هنوزم در کمانی میتوان راند

ز کیش ملتی افتاده پیرم