حمایت از گنج نما
 

مسلمانیم و آزاد از مکانیم

مسلمانیم و آزاد از مکانیم

برون از حلقهء نه آسمانیم

بما آموختند آن سجده کز وی

بهای هر خداوندی بدانیم