حمایت از گنج نما
 

ز افرنگی صنم بیگانه تو شو

ز افرنگی صنم بیگانه تو شو

که پیمانش نمی ارزد بیک جو

نگاهی وام کن از چشم فاروق

قدم بیباک نه در عالم نو