حمایت از گنج نما
 

چو موج از بحر خود بالیده ام من

چو موج از بحر خود بالیده ام من

بخود مثل گهر پیچیده ام من

از آن نمرود با من سر گران است

به تعمیر حرم کوشیده ام من