حمایت از گنج نما
 

بیا ساقی بگردان ساتگین را

بیا ساقی بگردان ساتگین را

بیفشان بر دو گیتی آستین را

حقیقت را به رندی فاش کردند

که ملا کم شناسد رمز دین را