حمایت از گنج نما
 

بیا ساقی نقاب از رخ برافکن

بیا ساقی نقاب از رخ برافکن

چکید از چشم من خون دل من

به آن لحنی که نه شرقی نه غربی است

نوائی از مقام «لاتخف» زن