حمایت از گنج نما
 

به ترکان بسته درها را گشادند

به ترکان بسته درها را گشادند

بنای مصریان محکم نهادند

تو هم دستی بدامان خودی زن

که بی او ملک و دین کس را ندادند