حمایت از گنج نما
 

هر آن قومی که می ریزد بهارش

هر آن قومی که می ریزد بهارش

نسازد جز به بوهای رمیده

ز خاکش لاله می روید ولیکن

قبائی دارد از رنگ پریده