حمایت از گنج نما
 

خدا آن ملتی را سروری داد

خدا آن ملتی را سروری داد

که تقدیرش بدست خویش بنوشت

به آن ملت سروکاری ندارد

که دهقانش برای دیگران کشت