حمایت از گنج نما
 

ز رازی حکمت قرآن بیاموز

ز رازی حکمت قرآن بیاموز

چراغی از چراغ او بر افروز

ولی این نکته را از من فرا گیر

که نتوان زیستن بی مستی و سوز