حمایت از گنج نما
 

کسی کو بر خودی زد «لااله» را

کسی کو بر خودی زد «لااله» را

ز خاک مرده رویاند نگه را

مده از دست دامان چنین مرد

که دیدم در کمندش مهر و مه را