حمایت از گنج نما
 

اناالحق جز مقام کبریا نیست

اناالحق جز مقام کبریا نیست

سزای او چلیپا هست یا نیست

اگر فردی بگوید سر زنش به

اگر قومی بگوید ناروا نیست