حمایت از گنج نما
 

میان امتان والا مقام است

میان امتان والا مقام است

کهن امت دو گیتی را امام است

نیاساید ز کارفرینش

که خواب و خستگی بر وی حرام است