حمایت از گنج نما
 

پرد در وسعت گردون یگانه

پرد در وسعت گردون یگانه

نگاه او به شاخشیانه

مه و انجم گرفتار کمندش

بدست اوست تقدیر زمانه