حمایت از گنج نما
 

به باغان عندلیبی خوش صفیری

به باغان عندلیبی خوش صفیری

به راغان جره بازی زود گیری

امیر او به سلطانی فقیری

فقیر او به درویشی امیری