حمایت از گنج نما
 

گرفتم حضرت ملا ترش روست

گرفتم حضرت ملا ترش روست

نگاهش مغز را نشناسد از پوست

اگر با این مسلمانی که دارم

مرا از کعبه میراند حق او ست