حمایت از گنج نما
 

ز قرآن پیش خود آئینه آویز!

ز قرآن پیش خود آئینه آویز

دگرگون گشته‌ای از خویش بگریز

ترازویی بنه کردار خود را

قیامتهای پیشین را برانگیز