حمایت از گنج نما
 

ز دوزخ واعظ کافر گری گفت

ز دوزخ واعظ کافر گری گفت

حدیثی خوشتر از وی کافری گفت

«نداندن غلام احوال خود را

که دوزخ را مقام دیگری گفت»